Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvršitelj obrade

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.3 Izvršitelj obrade

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Izvršitelja obrade Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), definira kao fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Iz toga, a iz samog sadržaja iste Uredbe nedvojbena je hijerarhijska nadređenost izvršitelja obrade u odnosu na voditelja obrade. Da je tome tako, najbolje ćemo uvidjeti u nastavku ukazivanjem na prava i obveze izvršitelja obrade.

Kada se obrada provodi u ime voditelja obrade, voditelj obrade koristi se jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/679 i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika. Potrebno je napomenuti da izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: