danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Objava životopisa članova NO-a i Uprave

4.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Internim aktom tj. Kodeksom korporativnog upravljanja trgovačkim društvom, propisana je obveza ovog društva za objavljivanjem životopisa uprave (direktora) i članova Nadzornog odbora (sve u svrhu transparentnosti i javnosti poslovanja ovog trgovačkog društva koje je pravna osoba od posebnog interesa za RH).

S obzirom na odredbe GDPR-a, nisam sigurna smije li društvo objaviti životopise bez njihove privole ili ona nije nužna jer je objava propisana interni aktom s kojim su oni upoznati, pa Vas molim za odgovor. Direktor i jedan član NO su radnici društva, a dva člana NO nisu radnici društva.

Odgovor:

S obzirom da su UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), „osobni podaci” definirani kao "svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) (...) izravno ili