danas je 31.3.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo na naknadu štete i odgovornost kod nezakonite obrade podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.4 Pravo na naknadu štete i odgovornost kod nezakonite obrade podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Kada je obrada osobnih podataka od strane voditelja obrade ili izvršitelja  obrade nezakonita, primjerice kada ispitanik nije dao privolu za obradu svojih osobnih podataka, bilo za jednu i više posebnih svrha, a zbog takve nezakonite obrade je nastupila šteta, ispitanik ima pravo na naknadu štete.     

Prema uvodnoj izjavi br. 146. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), voditelj obrade ili izvršitelj obrade trebali bi nadoknaditi svaku štetu koju osoba može pretrpjeti zbog obrade kojom se krši  Uredba (EU) 2016/679. Ekskulpirati odnosno izuzeti se od odgovornosti moguće je za voditelja obrade ili izvršitelja obrade ako dokaže da nije ni na koji način odgovoran za štetu.

Istom izjavom smatra se da bi pojam štete trebalo široko tumačiti s obzirom na sudsku praksu Suda tako da se u potpunosti odražavaju ciljevi Uredbe (EU) 2016/679. Što ne