danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prekomjerna obrada OIB-a

17.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Je li u fazi prijave za posao putem web stranice trgovačkog društva, bilo da se kandidat javlja na objavljeni oglas ili šalje otvorenu molbu, prekomjerno obrađivati njegov OIB ? Podatak o OIB-u već u selekcijskoj fazi, dakle prije zapošljavanja kandidata kao radnika, nužan je radi identifikacije kandidata jer je realno da postoje kandidati sa istim imenom i prezimenom.

Odgovor:

S obzirom da su UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), „osobni podaci” definirani kao "svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može