danas je 10.12.2023

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Smije li trgovac uzimati bankovnu karticu od kupca?

3.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Je li GDPR-u dozvoljeno da trgovac uzima u ruke bankovnu karticu od kupaca koju onda provlači kroz POS aparat ili prislanja na skener? Moraju li kupci sami prislanjati/provlačiti karticu kod kupnje kako bi se trgovac zaštitio od kršenja Uredbe (prekomjernog uvida u osobne podatke kupca)?

Odgovor:

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), definira „osobni podatak” kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca