Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Utvrđivanje prioriteta u Planu cijepljenja protiv bolesti COVID-19 – preporuka vezano za zaštitu osobnih podataka

20.4.2021, Izvor: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je podnesak vezan za prikupljanje  podataka o broju zainteresiranih djelatnika za cijepljenje, zaposlenih u pravnim subjektima unutar djelatnosti iz Vašeg resora, po prioritetima, a koje traži Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Naime, iz predstavci priloženog dopisa Vaše institucije koji je upućen upravnim odjelima nadležnim za djelatnosti iz Vašeg resora u županijama, razvidno je da se traži dostava podataka zaposlenika (svih ustanova djelatnosti iz Vašeg resora) zainteresiranih za cijepljenje i to na način da se popuni  dostavljena Excel tablica koja sadrži sljedeći opseg osobnih podataka zaposlenika: ime, prezime, datum rođenja, OIB, MBO, broj mobitela, adresa e-pošte. Također je navedeno da je tako popunjene Excel tablice potrebno proslijediti Vašoj instituciji na adresu e-pošte.

Slijedom navedenog, Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno državno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj sukladno članku 57. stavku 1. točki d) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, daje sljedeću preporuku glede obrade osobnih podataka u konkretnom slučaju.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka propisana su osnovna načela koja se primjenjuju na obradu osobnih podataka (načelo zakonitosti obrade, načelo točnosti podataka, načelo ograničavanja svrhe obrade, načelo smanjenja količine podataka, načelo ograničenja pohrane i načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka je propisano da je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Pritom ističemo kako u svakom slučaju za obradu osobnih podataka, pa tako i u konkretnom slučaju za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka zaposlenika, mora postojati zakonita svrha i pravna osnova iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, u konkretnom slučaju proizlazi kako se obrada osobnih podataka zaposlenika temelji na privoli kao pravnoj osnovi iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

S tim u vezi ističemo kako je potrebno uzeti u obzir uvjete privole, naročito da je ista dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (članak 4. stavak 1. točka 11. Opće uredbe o zaštiti podataka). Sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka, kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka, a ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

Nadalje, uvažavajući načela poštene i transparentne obrade, ističemo kako je dužnost voditelja obrade da ispitanicima (u konkretnom slučaju zaposlenicima) sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, ukoliko se osobni podaci prikupljaju od ispitanika, pruži sve informacije o obradi njihovih osobnih podataka (primjerice: o svom identitetu, o službeniku za zaštitu podataka, upoznati ih sa svrhom i pravnom osnovom za obradu osobnih podataka, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka) u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ih upoznati sa njihovim pravima koja im pripadaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Nadalje, uvidom u službene internetske stranice Ministarstva zdravstva, točnije platformu za prijavu za cijepljenje protiv

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: